Dodání za 2 dny
Dobírka
Sklad v ČR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti NextLevel, d.o.o., Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovinsko, DIČ: CZ685208204, registrační číslo: 8476845000 (dále: správce), oceňujeme a vážíme si vaší důvěry, kterou jste nám prokázali poskytnutím svých osobních údajů. Ceníme si vašeho soukromí, takže vaše údaje budeme zpracovávat a používat pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, vašimi preferencemi a platnými vnitrostátními a evropskými právními předpisy upravujícími ochranu spotřebitele, ochranu osobních údajů a elektronickou komunikaci a interními zákony směrnicemi, včetně Obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen: GDPR).

 

Informace o správci

Správcem osobních údajů získaných na webu bellestore.cz je společnost NextLevel, d.o.o. která má úplnou kontrolu nad jejich zpracováním. Vaše osobní údaje budeme chránit nejmodernějšími technickými, správními a fyzickými bezpečnostními opatřeními, která chrání vaše osobní údaje před neoprávněnými třetími stranami nebo před jejich zveřejněním, použitím nebo úpravou.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jako správce osobních údajů se společnost NextLevel, d.o.o. zavazuje zpracovávat, ukládat a chránit vaše osobní údaje v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy. Údaje budou pečlivě chráněny proti zneužití, neoprávněnému použití, padělání a ztrátě. Osobní údaje budou použity ke zpracování vašich objednávek, k zasílání zpravodajů nebo ke komunikaci prostřednictvím jiných kanálů v souladu s účelem, pro který byly získány. Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s neoprávněnými osobami a jinými třetími stranami, s výjimkou důvěryhodných partnerů, smluvních zpracovatelů, se kterými jsme uzavřeli předchozí dohodu o ochraně, bezpečnosti a zpracování údajů v souladu s právními předpisy. Zavazujeme se zajistit, že shromážděná data budou použita pouze v souladu s účelem, ke kterému jste nám dali souhlas, nebo který je v legitimním zájmu uživatele a poskytovatele.

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechna data, která společnost NextLevel, d.o.o. získává prostřednictvím různých komunikačních kanálů a neomezují se pouze na osobní údaje získané prostřednictvím webu bellestore.cz, ale zahrnují také údaje shromážděné prostřednictvím výherních her, telefonu, e-mailu atd.

 

Způsob shromažďování osobních údajů

Vaše údaje mohou být shromažďovány:

 

Účel shromažďování osobních údajů

 

Objednávka a zpracování

V případě online objednávky na stránkách bellestore.cz použijeme zadané informace (e-mail, číslo mobilního telefonu atd.) k zařízení dodání objednaných produktů, získaní dalších informace od uživatele nebo informování uživatele o stavu objednávky. V tomto případě jsou údaje použity pouze za účelem kvalitního a úplného provedení kupní smlouvy. Tyto osobní údaje jsou také nezbytné pro konečné dodání a mohou být také nahlášeny doručovací službě nebo logistickému centru. Za tímto účelem společnost NextLevel, d.o.o. jako správce osobních údajů použije všechna data, která jste zadali do formuláře, po dokončení objednávky a na jejímž základě je uzavřena kupní smlouva.

 

Přímá personalizovaná komunikace se zákazníky

Pokud jste nám udělili výslovný souhlas s použitím vašich osobních údajů pro přímý marketing, správce označí takové zprávy jako reklamu a uživatel bude mít vždy možnost odhlásit se z přijímání reklamních zpráv.

 

Úplná zákaznická podpora

Chcete-li vyřešit jakékoli nejasnosti a získat informace týkající se produktů, cen, objednávek a dalších informací, můžete nás kdykoli kontaktovat prostřednictvím online chatu, na našem e-mailu ([email protected]) nebo přes jakýkoli jiný komunikační kanál, který je v danou chvíli k dispozici. Osobní údaje, které nám poskytnete (informace o předplatiteli, číslo objednávky, historie objednávek, číslo faktury atd.), budou zpracovány pouze za účelem vyřešení vašeho požadavku a zajištění kvalitního zpracování. Základem pro zpracování dat pro tento účel je kupní smlouva, jejíž provedení vyžaduje zpracování nebo zákonnou povinnost obou stran v obchodním vztahu.

 

Analýza dat

Analytická data získaná z vaší návštěvy webové stránky nebo osobním sdělením vašich údajů nám mohou být také použita k výzkumu a analýze těchto údajů. Ve většině případů jsou data zpracovaná pro účely výzkumu anonymizována, protože výzkum je prováděn na základě pseudonymizace, ale ve vzácných případech tomu tak není. Účelem takového zpracování je: komplexní porozumění potřebám a preferencím našich zákazníků, identifikace tržních trendů, poskytování relevantních informací zákazníkovi, vývoj a zdokonalování produktů a služeb, legitimní zájem, zlepšení uživatelského prostředí, zobrazování personalizovaných reklam a zlepšování technologie a struktury webových stránek.

 

Druhy osobních údajů, které shromažďujeme

Osobní údaje, které nám můžete poskytnout v závislosti na účelu každého formuláře nebo jiných způsobů shromažďování osobních údajů, jsou následující:

Shromažďování vašich osobních údajů nebo vaše použití platformy (registrace, objednávky, formuláře, analytické nástroje) zajišťuje digitální platforma. Své osobní údaje odesíláte na náš server prostřednictvím svého prohlížeče; tato data zahrnují vaši IP adresu, datum návštěvy, čas návštěvy, časový limit relace na webu a referenční URL, jakož i informace o vašem pohlaví, zařízení, operačním systému a prohlížeči.

V případě jiných subjektů než subjektu údajů, například v případě právnické osoby poskytující správci informace o konkrétních osobách, tato právnická osoba zaručuje, že od fyzické osoby získala odpovídající souhlas ke zpracování údajů správcem. V souladu s článkem 14 GDPR je správce povinen poskytnout takové osobě informace a všechny údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele.

Některé osobní a anonymní statistické údaje jsou shromažďovány pomocí technologie cookies a podobných mechanismů. Další informace o zásadách pro používání souborů cookies na stránkách bellestore.cz jsou dostupné zde.

V případě telefonních objednávek a komunikací (příchozí a odchozí hovory) může být rozhovor zaznamenáván v souladu s vnitrostátními právními předpisy, protože příslušná ustanovení vnitrostátních právních předpisů mohou umožnit zaznamenávání komunikace a souvisejících provozních údajů v souvislosti s legitimními obchodními praktikami k zajištění důkazu o tržní transakci nebo o jakékoli jiné obchodní komunikaci. Zákazníci budou předem informováni o záznamu, jeho účelu a délce (operátorem nebo záznamníkem). Pořízený záznam musí být vymazán okamžitě nebo nejpozději před uplynutím doby, během níž může být jednotlivá transakce napadena. Všechny záznamy budou pečlivě chráněny a bude s nimi zacházeno v souladu se Všeobecnými podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů. Telefonicky můžeme shromažďovat údaje, které jsou nezbytně nutné pro realizaci smlouvy, řešení úředních záležitostí a ověření informací a v případě vašeho výslovného souhlasu také pro osobní komunikaci a marketingové aktivity.

 

Sdílení osobních údajů se třetími stranami

 

Strany, které jsou našimi smluvními zpracovateli

Nesdílíme osobní údaje s neoprávněnými třetími stranami a vaše osobní údaje jsou chráněny podle nejvyšších bezpečnostních standardů. Děkujeme za důvěru, kterou jste v nás vložili poskytnutím svých osobních údajů, takže v některých případech je můžeme zaslat pouze důvěryhodným obchodním partnerům, např. smluvní zpracovatelé, se kterými jsme uzavřeli interní smlouvy na zpracování a ochranu vašich osobních údajů. Těmito obchodními partnery jsou právnické osoby, které se starají o dodání vašeho produktu (vlastní sklad, logistické centrum, doručovací služba), finanční instituce (platba objednávky – banky) a jednotliví partneři, kteří pro nás zajišťují přímé osobní komunikační služby. Přístup je udělován pouze konkrétním pracovníkům odpovědným za poskytování služeb a bezpečnost osobních údajů je pro ně závazná i po ukončení pracovní smlouvy nebo opuštění pozice.

 

Sociální sítě, vyhledávače a další sítě na internetu

Na našich webových stránkách bellestore.cz jsou uvedeny různé pluginy sociálních, vyhledávacích a dalších online sítí, které používají soubory cookie k shromažďování anonymizovaných údajů prostřednictvím prohlížeče, přičemž taková anonymizovaná data budou zaslána zpět na server těchto poskytovatelů (jako je Facebook, Google atd.). Používáte-li tyto sítě, mohou být údaje o vaší aktivitě a zájmech dostupné také těmto sítím, protože jste souhlasili s jejich podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Pokud se chcete vyhnout odesílání dat, můžete se odhlásit z těchto internetových sítí a přestat je používat.

 

Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů

Podle čl. 15 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo od správce získat potvrzení, zda jsou osobní údaje, které se jej týkají, zpracovávány či nikoli, a pokud tomu tak je, získat přístup k osobním údajům a následujícím informacím:

Podle článku 16 GDPR má subjekt údajů právo od správce získat bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se jej týkají.

Podle článku 17 GDPR má subjekt údajů právo od správce získat bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se jej týkají. To je možné, pokud osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; pokud subjekt údajů odejme souhlas, na základě kterého se zpracování provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pokud pro zpracování neexistuje jiný právní důvod; pokud subjekt údajů vznáší námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné naléhavé legitimní důvody pro jejich zpracování, nebo subjekt údajů vznáší námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; pokud byly osobní údaje zpracovány nezákonně; pokud mají být osobní údaje vymazány za účelem splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se vztahují na správce, nebo pokud byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Podle článku 18 GDPR má subjekt údajů právo získat od správce omezení zpracování, pokud subjekt údajů zpochybňuje přesnost údajů po dobu, která umožní správci ověřit správnost osobních údajů; je-li zpracování nezákonné a subjekt údajů je proti vymazání osobních údajů a namísto toho požaduje omezení jejich použití; pokud je správce údajů již nepotřebuje pro účely zpracování, ale pokud je od subjektu údajů požadováno, aby prokázal, uplatňoval nebo bránil právní nároky, nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku ohledně zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud není ověřeno, že legitimní důvody správce mají přednost před důvody subjektu údajů.

Podle článku 20 GDPR má subjekt údajů právo přijímat osobní údaje, které se jej týkají, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo tyto údaje předat jinému správci bez překážek ze strany správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu a pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky.

Podle čl. 21 odst. 1 GDPR má jednotlivec právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekt údajů je oprávněn z důvodů týkajících se jejich konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) a f) GDPR, včetně profilování na základě těchto ustanovení. Pokud správce neprokáže přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které mají přednost před zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků, správce již osobní údaje nebude zpracovávat.

Podle čl. 21 odst. 2 GDPR, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají ve vztahu k tomuto marketingu, včetně profilování, v rozsahu souvisejícím s takovým přímým marketingem.

Podle čl. 21 odst. 3 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu a dalšímu zpracování osobních údajů pro tyto účely.

Podle čl. 22 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo napadnout použití svých osobních údajů pouze na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování, které by na něj mělo významný dopad a mělo ve vztahu k němu právní účinky.

Podle odstavce 3 článku 7 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli odvolat svůj souhlas s používáním osobních údajů.

Můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste poskytli správci, společnosit NextLevel, d.o.o., pro jeden nebo více komunikačních kanálů, nebo přístup a doplnění osobních údajů pomocí jedné z níže uvedených možností:

Po obdržení žádosti o stažení souhlasu vám již nebudeme zasílat elektronické zprávy (e-maily, SMS atd.) ani jinou přímou osobní komunikaci. V případě žádosti o výmaz osobních údajů, přístupu k osobním údajům, odvolání souhlasu nebo v souvislosti s výkonem jiných práv se budeme snažit vyhovět vaší žádosti do čtrnácti (14) dnů. Poté, co odejmete svůj souhlas s osobní, přímou komunikací prostřednictvím jednoho nebo více komunikačních kanálů, již vám nebudeme zasílat propagační zprávy nebo smažeme všechny vaše osobní údaje.

Správce odstraní vaše osobní údaje ihned po uplynutí doby použitelnosti pro konkrétní účel, pro který jste již dříve udělili svůj souhlas, nebo na základě výslovné žádosti o stažení souhlasu nebo vymazání osobních údajů.

 

Shromažďování a zpracování osobních údajů v rámci klubu Next365

Pokud jste členem klubu Next365, shromažďujeme následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, číslo domu, PSČ, město, země, datum narození, telefon, typ telefonu, e-mailová adresa, datum zahájení členství, počet nákupů, platnost členství, datum ukončení členství, způsob ukončení členství, důvod ukončení členství, zástupce člena, způsob oznámení, datum kontaktu, počet nákupů, výše nákupů, příbuzenský vztah, informace o nákupech v jednotlivých akcích a dílčích akcích, informace o minulých objednávkách, informace o objednávkách a nákupech (historie nákupů: nákup určitého zboží, nákupní skupiny, skupiny produktů), způsob připomenutí, údaje o reakcích na oslovené nabídky, údaje o reakcích na telefon v minulosti, údaje o účasti ve hrách o ceny, soutěžích, průzkumech a kvízech.

Společnost NextLevel zpracovává osobní údaje fyzických osob za účelem plnění svých povinností v souvislosti se smluvním vztahem vyplývajícím z členství v klubu Next365 a z uzavřených kupních smluv se zákazníky (objednávky produktů). V souvislosti s plněním smluvních povinností a uplatněním práv ze smlouvy zpracovává společnost NextLevel kontaktní osobní údaje zákazníků nebo členů klubu Next365 (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, e-mail) pro tyto účely: identifikace zákazníka nebo člena, uzavření smlouvy, dodání objednaného zboží, dodání objednaného zboží do domu, řešení případných námitek nebo stížností fyzických osob, zasílání oznámení zákazníkům nebo členům ohledně realizace smluvního vztahu a pro další účely nezbytné pro realizaci nebo uzavření smluvního vztahu mezi společností NextLevel a zákazníkem nebo členem.

V případě členství v klubu Next365 budou osobní údaje fyzické osoby předávány třetím osobám nebo jinak předávány pouze tehdy, pokud je to nezbytné v souvislosti s plněním práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o členství v klubu Next365.

 

Vytvořeno: 12. 2. 2020

Naposledy upraveno: 26. 1. 2023

Dodání za 2 dny
Dobírka
Sklad v ČR